Elkaar versterken

Surplus biedt welzijn, zorg, wonen, comfort en kinderopvang. Onze organisatie is actief in 18 gemeenten in West- en Midden-Brabant, voor bijna één miljoen mensen. Surplus is er voor mensen. In iedere fase van hun leven. Dichtbij, actief en persoonlijk. Een compleet aanbod onder één paraplu, met onderdelen die elkaar versterken. Dat is de plus van Surplus.

2012 was niet altijd een makkelijk jaar, zeker niet voor onze divisies welzijn en kinderopvang. Noodgedwongen hebben we afscheid moeten nemen van veel waardevolle medewerkers. Juist daarom kijken we in deze online brochure graag terug op enkele van de vele goede initiatieven die in 2012 ontplooid zijn. Initiatieven die laten zien waar de kracht van Surplus zit. En waar Surplus de eigen kracht van cliënten versterkt.

Deze vorm is nieuw voor Surplus. We zijn dan ook zeer benieuwd naar uw reactie en nodigen u van harte uit te reageren op dit verslag, zowel op de vorm als op de inhoud. We gaan graag met u in gesprek!

Anton van Mansum en Anthonie Maranus
Raad van Bestuur Surplus

Volgende

Net wat we nodig hebben

Wat zijn de laatste nieuwtjes? Wanneer is mijn collega aanwezig en waar kan ik hem of haar bereiken? Waar kan ik een bepaald formulier vinden? Waar je ook bent, op kantoor of thuis, Surplusnet geeft, met één druk op de knop, antwoord op deze vragen. Het komende jaar gaan we nog actiever aan de slag met Surplusnet. We plaatsen meer blog posts en gebruiken vaker social media als Twitter en Facebook.

Link

Verder onder één plu

Het jaar 2012 bracht veel veranderingen voor de divisie Zorg. Er is afgestapt van oude, verschillende namen en er wordt verder gewerkt onder één naam, Surplus Zorg. Ook de samenwerking tussen onze verschillende divisies komt steeds beter op gang. Zo werken Welzijn en Kinderopvang, Zorg en Comfort en Welzijn en Zorg steeds vaker en intensiever samen. Zowel in projecten als in de dagelijkse dienstverlening

Link

Allen voor één

Als Surplus zoeken we samenwerking met maatschappelijke partners om de klant zo goed mogelijk te bedienen. Wij bedanken al onze partners voor de prettige samenwerking in 2012. We gaan kort in op enkele veranderingen.

WEL

Na twee jaar bleek de vorm van een bestuurlijke unie te complex en afleiden van het doel: samen betere diensten leveren. Het afgelopen jaar is de bestuurlijke samenwerking beëindigd. Maar WEL blijft voor ons een belangrijke samenwerkingspartner, ook in 2013.

WEL helpt ons met vastgoedvraagstukken en we werken samen in sociale wijkteams, in projecten als Buur voor Buur(t) en rondom het Pluspunt Etten-Leur. Ook hebben we samen door studenten van Avans Hogeschool laten onderzoeken aan welke vorm van vastgoed-met-zorg in de toekomst behoefte is. De studenten hebben niet alleen praktische aanbevelingen gedaan, maar wonnen met hun rapport ‘Zorgeloos Wonen’ de afstudeerscriptieprijs van de academie AFM en waren genomineerd voor de scriptieprijs van alle academies van Avans.

HOOM

Zorg en welzijn verandert. Er wordt meer verwacht van mantelzorgers en klanten blijven langer zelfstandig wonen. Om in te spelen op deze ontwikkeling is HOOM toegetreden tot Surplus. HOOM is gespecialiseerd in het ondersteunen van mantelzorgers en organiseren van vrijwilligerszorg.

Duynsberg

De divisie Comfort is uitgebreid door de samenwerking met Duynsberg, een serviceflat in Tilburg.

Link

Raad van Toezicht

Ontwikkelingen

Als klankbord en met advies heeft de Raad van Toezicht zich o.a. gericht op de ontwikkelingen in kinderopvang en de consequenties daarvan voor Surplus, het reorganisatietraject binnen Surplus Welzijn, de uitwerking van het regeerakkoord voor Surplus, de kaderbrief 2013 en de resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken. Om beter kennis te maken met de organisatie is tijdens de bijeenkomsten ruimte gemaakt voor presentaties van diverse divisies. In 2012 hebben Surplus Comfort en Surplus Kinderopvang zich gepresenteerd.

Samenstelling

De waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Sturm, heeft zijn functie in mei 2012 neergelegd en afscheid genomen van de Raad van Toezicht. De heer Topouzis is per 22 mei benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Per 1 september 2012 is de heer Malmberg benoemd tot lid en voorzitter van de nieuwe commissie kwaliteit en veiligheid. In deze commissie heeft ook mevrouw de Jong plaatsgenomen.

In 2012 is expliciet gekeken naar de samenstelling van de commissies. Daarbij is rekening gehouden met de specifieke expertise van de leden in combinatie met de taak van de commissie.

Link

Medezeggenschap

Centrale Cliëntenraad

In 2012 is de Centrale Cliëntenraad Surplus (CCS) intensief betrokken geweest bij alle ontwikkelingen binnen Surplus. Belangrijke onderwerpen waren de reorganisatie binnen welzijn en de toekomstige ontwikkeling van deze divisie, de cliënttevredenheidsonderzoeken, de overgang van de functie begeleiding van de AWBZ naar de Wmo, de ontwikkelingen in de maaltijden en de waskostenregeling. In 2012 hebben de voorzitter en secretaris van de CCS afscheid genomen. Eind 2012 is een profiel opgesteld voor een nieuwe voorzitter.

Centrale Ondernemingsraad

In 2012 was er in de Centrale Ondernemingsraad (COR) veel aandacht voor reorganisaties binnen Surplus en de ontslagen die daar het gevolg van zijn. De COR werd betrokken bij samenwerkingsverbanden zoals met WEL. Verder is in de COR aandacht geweest voor de koppeling tussen welzijn en zorg. Uiteraard werd ook stilgestaan bij de ontwikkelingen in de zorg. In 2012 is de COR begonnen om de interne communicatie op de agenda te zetten. Ook zijn er commissiebijeenkomsten geweest op het gebied van Arbo en financiële zaken, onder begeleiding van deskundige Surplus collega’s.

Link

Zorg in de buurt

Zorg wordt steeds slimmer

Nederland vergrijst en de maatschappij wordt steeds meer digitaal. Twee ontwikkelingen die gecombineerd worden tot 'slimme zorg'. Zo is Surplus, in samenwerking met diverse partners, in 2012 gestart met het project Breda-Noord Digitaal waarbij zorg wordt toegepast met de inzet van beeldbellen en andere nieuwe communicatietechnologie. Met behulp van een coach van het programma 'In voor Zorg' van het ministerie van VWS wordt vanuit Pluspunt De Wisselaar zorg op afstand geboden aan 30 zorgwoningen. Met als doel: vraaggerichte diensten op maat bieden, kwaliteit van leven verbeteren en de sociale cohesie in de buurt versterken. Het project wordt verder uitgerold in Breda als onderdeel van coöperatie Iris.

Evie verrijkt de belevingswereld

Naast Breda is ook in Oosterhout gestart met 'slimme zorg'. Evie is een programma waarmee senioren informatie opzoeken, contact met anderen leggen, spelletjes spelen, gebruikmaken van diverse diensten en beeldbellen. Vrijwilligers helpen senioren bij het installeren van het systeem en geven uitleg over het gebruik. Tijdens een evaluatie vertellen de senioren dat Evie eenvoudig in gebruik is. Daarnaast vinden gebruikers dat Evie hun belevingswereld heeft verrijkt. Een mooi resultaat waar we erg tevreden mee zijn.

Link

Ze is terug!

“Wijkzusters werken beter en goedkoper dan de reguliere thuiszorg” was de kop van het persbericht na het verschijnen van het onderzoek onder 10 wijkzusters in West-Brabant. Naast een financiële besparing heeft ondersteuning van een wijkzuster ook veel voordelen voor de cliënt. Zo worden afspraken over zorg beter nagekomen, is het aantal zorgverleners per cliënt flink gedaald en is er meer tijd en aandacht voor de cliënt. Ook is zij de spil tussen cliënt, familie, buren, organisaties en andere zorgverleners. Er zijn zelfs buurtbewoners die zich aanmelden bij de wijkzuster als vrijwilliger. Goed voor de cliënt én de sociale cohesie in de wijk. Ook de minister en staatssecretaris hebben zich positief uitgelaten over de wijkzuster. Daarom is het aantal wijkzusters in 2012 flink uitgebreid.

Link

Een parel voor de wijkzuster

Van alle projecten die ZonMw financiert, valt een aantal extra op. Zo ook de wijkzuster. Daarom selecteerde ZonMW uit 96 inzendingen onze wijkzuster als één van de drie parelprojecten. De wijkzuster kreeg deze prijs vanwege de volgende positieve punten:

  • Het is een initiatief van zorggebruikers zelf
  • Zorgaanbieders werken vraaggestuurd, met een keurmerk als waarborg van kwaliteit
  • Unieke kosten-batenanalyse toont meerwaarde aan
  • Er zijn goede initiatieven om de opleiding van wijkzusters te verbeteren
  • De samenwerking met vele partijen genereert betrokkenheid

Regionale Kruisvereniging West-Brabant en alle wijkzusters, gefeliciteerd!

Link

De oplossing is vaak dichterbij dan je denkt

Afgelopen jaar is bij de divisie Welzijn aandacht gegeven aan oplossingsgericht werken. Medewerkers Welzijn kunnen met deze methode cliënten nog beter ondersteunen en hen stimuleren en motiveren om samen aan oplossingen te werken. Hierbij wordt uitgegaan van eigen kracht en het benutten van talenten van de cliënt. De hulpverlener kan vervolgens helpen, sturen, instrueren of trainen.

Link

Ac-centen het kloppend hart van de wijk

In Oosterhout zijn twee Ac-centen (activiteitencentra) opgegaan in De Bunthoef, De Slotjes en Dommelbergen. Zij vormen het centrale punt in de wijk waar organisaties en bewoners zélf activiteiten kunnen organiseren. De tijd dat een welzijnswerker een compleet pakket aan buurtactiviteiten bedacht en uitvoerde is voorbij. Het is nu aan de wijkbewoners zelf, van jong tot oud. We zien uit naar leuke en originele activiteiten in 2013.

Link

Sociaal in een team

Om sociale problemen in een vroeg stadium te signaleren en op te lossen zijn, in diverse gemeenten, sociale wijkteams gestart. De teams bestaan uit een netwerk met zorgverleners van Surplus en diverse samenwerkingspartners. Zij signaleren en rapporteren onderling zodat problemen eerder bij de deskundige zorgverlener voorgelegd worden. Dat kan variëren van thuiszorg tot schuldhulpverlening.

Link

Ganshoek bestaat 40 jaar

Op 10 december 2012 hebben wij het 40-jarig bestaan van woonzorgcentrum De Ganshoek gevierd. Van dit jubileum hebben we een hele leuke feestweek gemaakt. Op zaterdag 15 december werd de feestweek afgesloten met een reünie voor voormalig medewerkers van de Ganshoek.

Zilver voor Pluspunt Oud Gastel

12 december was het 25 jaar geleden dat het Pluspunt (Steunpunt) in Oud Gastel de deuren opende. Reden voor een feest! Burgemeester Janssen sprak een woordje en de gasten konden genieten van een drankje en een hapje. In december kregen diverse activiteiten een feestelijk tintje en ontvingen bezoekers een heerlijke traktatie.

Link

Gloed nieuw

In 2012 werd de bouw van woonzorgcentrum De Zeven Schakels in Zevenbergen afgerond. In deze nieuwe locatie is ook een prachtige, religieuze en sociaal culturele ruimte gerealiseerd. De middelen hiervoor zijn bijeen gebracht onder leiding van de stichting 'Vrienden van Circonflex'.

Link

Volop nieuwe Pluspunten

Pluspunten zijn ontmoetingspunten in de wijk, waar omwonenden terecht kunnen voor activiteiten, maar ook met zorg- en welzijns-vragen. In Breda Noord is Pluspunt De Wisselaar geopend. Dit Pluspunt wordt gerund door vrijwilligers uit de wijk, met ondersteuning van beroepskrachten van Surplus Welzijn. De wijkzuster werkt met haar team Breda Noord vanuit deze locatie dus dichtbij, actief en persoonlijk. In Etten-Leur werd het vernieuwde Pluspunt in het centrum van Etten-Leur officieel geopend. WEL heeft in het appartementencomplex De Wachter aan De Valpoort hiervoor een ruimte beschikbaar gesteld, Surplus coördineert de activiteiten samen met de bewoners van de nabijgelegen appartementencomplexen en buurtbewoners. In Zevenbergen is in 2012 Cura Serena opgeleverd. Het complex bestaat uit 25 zorgappartementen en een pluspunt. Surplus Zorg biedt thuiszorg in de zorgappartementen en organiseert samen met Surplus Welzijn activiteiten en ondersteuning in het Pluspunt.

Link

Nieuw voor de jongsten

Unikids, voor kids en kinderen

Surplus en Tilburg University hebben de handen ineengeslagen. Surplus heeft het voormalige pand van de Theologische faculteit overgenomen en verbouwd tot een kinderdagverblijf. Alle (internationale) kinderen uit Tilburg kunnen terecht bij Unikids. Voor ieder kind is er, ongeacht zijn moedertaal en cultuur, volop ruimte om zich te ontwikkelen. Meertalige pedagogisch medewerkers bieden professionele opvang. Unikids wil een tweede huis zijn voor het kind. Dit is terug te zien aan de huiselijke sfeer in de groep, de materialen die gekozen zijn als speelgoed en het interieur. Samen met Tilburg University willen we zo ieder kind een leuk en leerzaam programma bieden.

Bouw BSO De Vleer

Tijdens de bouw van De Vleer werd op 22 mei 2012 het hoogste punt bereikt. Dat werd feestelijk gevierd met de onthulling van de nieuwe naam 'Brede School+'. De Vleer is een multifunctioneel pand met o.a. OBS De Springplank, RKBS De Hofstee, BSO van Surplus Kinderopvang, buurthuis De Vogelaar en een nieuwe gymzaal. Samen met de organisaties zullen we een aantrekkelijk programma maken met en voor kinderen, ouders en wijkbewoners.

Link

Veilig Vredenbergh

Deuren sluiten, geen kostbare spullen laten slingeren, geen vreemden binnenlaten zijn vanzelfsprekende maatregelen voor bewoners van een woonwijk. Voor bewoners van Serviceresidentie Vredenbergh was dit echter geen automatisme. Daarom is in 2012 een motivatiecampagne gevoerd voor personeel en bewoners om het veiligheidsbewustzijn te ontwikkelen. Ook zijn voorzieningen getroffen zoals camerasystemen en sleutelprotocollen om ongewenste gasten buiten te houden. Met deze maatregelen is de veiligheid meetbaar verbeterd.

Link

Een actieve zomer

Tijdens de zomervakantie konden onze bewoners op extra aandacht rekenen. Familie is op vakantie en daarom zorgde Surplus voor meer activiteiten. Zo kregen alle bewoners een Surplus-puzzelboekje en ansichtkaarten met 'Groeten uit...' om te versturen naar familie en vrienden.

Zo'n twintig bewoners van Antonius Abt zijn tijdens de zomervakantie eropuit gegaan. Ze bezochten o.a. de kaasboerderij, een vogelopvangcentrum en kregen een rondleiding op landgoed Het Broeck. In totaal zijn negen activiteiten georganiseerd onder begeleiding van personeel van Surplus, SWO en vrijwilligers. Ook in 2013 staan de enthousiaste vrijwilligers weer klaar om er een gezellige zomer van te maken.

Link

Zomerschool

Van 3 juli tot 31 augustus konden ouderen in de gemeenten Halderberge, Etten-Leur en Moerdijk weer naar school, de Zomerschool 2012. De Zomerschool bestond uit een gevarieerd programma met o.a. een museumbezoek, boottocht in Biesbosch, filmavond, historische wandeling, pannenkoekenmiddag en een bezoek aan een kersenkwekerij. Ter afsluiting genoten de deelnemers van een heerlijk drie-gangen diner. Zomerschool 2012 werd mogelijk gemaakt met sponsoring van de Elisabethstichting.

Link

Groeten uit Lourdes

Ook dit jaar is een groep bewoners van woonzorgcentra en thuiszorgklanten van Surplus Zorg op bedevaartreis naar Lourdes geweest. Het werd ervaren als een inspirerende en vaak emotionele reis. Samen met 500 Nederlandse pelgrims konden de klanten een mis bijwonen, deelnemen aan een processessie, de bedevaartlocatie bezoeken en een kaars branden. De reis werd georganiseerd in samenwerking met CZ.

Link

Zintuigen prikkelen

Geuren opsnuiven, kleuren zien, voelen aan planten, kruiden en groenten proeven, wandelen en heerlijk in het gras zitten. Het eerste seizoen van de belevingstuin van Antonius Abt is een succes. Bewoners en familie kunnen door zintuigen te prikkelen herinneringen van vroeger boven laten komen. Een mooie aanvulling op de kwaliteit van leven van onze bewoners.

kaartje
Link

Ben ik in beeld?

Surplus Kinderopvang trainde in 2012 medewerkers om de interactie, ondersteuning en begeleiding van jonge kinderen te optimaliseren. Hierbij is gebruik gemaakt van 'Ben ik in Beeld', een erkend VVE (voor- en vroegschoolse educatie) programma voor pedagogisch medewerkers. De deelnemers waren unaniem enthousiast!

Link

Buitenspeelruimten

Tijdens de Buitenspeeldag 2012 in juni zijn bij kinderdagverblijf Prikkebeek/BSO De Kornuiten, in aanwezigheid van 120 kinderen en hun ouders, de nieuw aangelegde tuinen geopend. Tijdens de opening mochten de kinderen een slaplantje planten en kregen ze een zakje met bloemzaadjes mee naar huis. In oktober is ook de buitenruimte van kinderdagverblijf De Parkrakkers/BSO De Snaters omgetoverd tot een waar speelparadijs. Zo kunnen kinderen heerlijk buitenspelen en leren over de natuur om hen heen.

Link

Dichterbij jongeren

In 2015 gaan de financiering en organisatie van Jeugdzorg naar gemeenten. Gemeenten zijn zich op deze nieuwe rol aan het voorbereiden. In de ondersteuning van jongeren wordt steeds minder gekozen voor inzet van specialisatie en zorg, en wordt in toenemende mate aansluiting gezocht bij de reguliere opvoedingskanalen, zoals het gezin en de school. Ondersteuning bij opvoedingsvraagstukken wordt dichtbij georganiseerd in de eigen wijk, zoveel mogelijk vanuit eigen kracht. Surplus heeft van oudsher, met name vanuit welzijn, ingezet op ondersteuning van deze doelgroep: via vroeg- en voorschoolse educatie, het jongerenwerk en het schoolmaatschappelijk werk. Surplus is dan ook een natuurlijke partner gebleken die inzet op laagdrempelige en tijdige ondersteuning bij vragen over opgroeien en opvoeden, waardoor duurdere zorg uitgesteld of zelfs overbodig wordt.

Link

Jong geleerd is oud gedaan

Daarom is Surplus in 2012 gestart met de ontwikkeling van peuterspeelzalen tot voorscholen. Op een voorschool krijgen kinderen van 2½ tot 4 jaar, naast opvang, een educatief programma aangeboden. Een project waarvoor ambtenaren uit Den Haag op bezoek kwamen om zich te informeren en om de voorschool eens met eigen ogen te zien.

Link

Profielschets

Surplus is een zorg- en welzijnsorganisatie met ongeveer 2800 medewerkers en ruim 1700 vrijwilligers. Ons werkgebied bestaat uit West- en Midden-Brabant. Een regio met zo’n 1 miljoen inwoners.
De exacte Surplus cijfers zijn:

kaartje
Link

Toekomstvisie

Link

Bedankt!

Surplus bedankt al haar vrijwilligers, bewoners, bezoekers, klanten, medewerkers, samenwerkingspartners en raden voor hun bijdrage en positieve inbreng in 2012.

Link

Vertel ons uw mening

Wij horen graag wat u van onze organisatie vindt en waar wij ons kunnen verbeteren.